caarolaa

49 tekstów – auto­rem jest caaro­laa.

Nie lu­bię większości. Większości ja­ko pod­miotu, nie oko­liczni­ka miary. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 lipca 2013, 23:54

The clo­sest frien­ds, the har­dest decisions. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 7 listopada 2012, 22:05

Nie do­konuj abor­cji idei w jej zarodku. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 grudnia 2011, 21:13

to niesa­mowi­te jak niewiele trzeba
by mieć na ziemi swą własną cząstkę nieba 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 sierpnia 2011, 23:04

- Wow, to se­rio jest tak, że od kiedy masz chłopa­ka to zni­kają wszys­tkie two­je problemy?
- Nie, mo­ja dro­ga. Od te­go cza­su masz po pros­tu świado­mość, że nie zos­ta­niesz z ni­mi sama. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 lipca 2011, 22:20

Zde­cydo­wanie bar­dziej męskim jest mężczyz­na z okrągłym brzuszkiem i oso­bowością, niż fra­jer z bi­cep­sem i kaloryferem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 czerwca 2011, 18:48

Sko­ro naz­wa­liśmy ho­mofo­bem człowieka, który bez­pod­staw­nie czu­je niechęć do sek­sual­nych mniej­szości, dlacze­go wo­limy po­zos­ta­wić nienaz­wa­nym słuszny lęk ho­mosek­sualistów przed bra­kiem akceptacji? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 maja 2011, 21:34

Naj­lep­szy peeling? Jed­nodniowy zarost. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 maja 2011, 15:33

A może po pros­tu każdy za­kocha­ny ma w so­bie coś z Szekspira? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 kwietnia 2011, 20:51

Licho nie śpi cicho. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 kwietnia 2011, 20:58

caarolaa

caarolaa

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność